Website Banner
 วิธีการชำระเงิน
 บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาช่วยส่งเช็คในนามบริษัท แล้วส่งทางไปรษณีย์
 หรือ โอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีในนามบริษัทดังนี้ ชื่อบัญชี บริษัท มีเทค อินสทรูเม้นท์ จำกัด 

 1.    สาขาไอคอนสยาม  บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี  068-1-06822-8 
 2.    สาขาถนนเจริญนคร  บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี  014-6-06808-4
        
         Current Pageid = 4